Všeobecné obchodní podmínky

 • Údaje o provozovateli www.zooroom.cz, dále jen Milan Berka jako „prodávající“
 • Adresa pro osobní odběry, reklamace a vrácení nebo výměnu zboží: ZOO ROOM, Soudní 67, Jevíčko 569 43
 • Sídlo společnosti Soudní 54, Jevíčko 569 43, IČO: 07350317, Tel.: +420 608 141 224, e-mail: eshop@zooroom.cz, identifikační číslo provozovny:1012453898 (,,dále jen „prodávající“).

Kontakty firmy naleznete zde

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu na adrese www.zooroom.cz se sídlem Soudní 54, 569 43 Jevíčko, IČO:07350317 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu  www.zooroom.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.2 Obchodní podmínky byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek. Obchodních podmínky může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Dojde-li k aktualizaci obchodních podmínek, prodejce zveřejní aktualizované obchodní podmínky na své stránce, v nejkratší možné době. 

1.6 Používáním webových stránek internetového obchodu www.zooroom.cz a potvrzením objednávky, dává kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami. Při potvrzení objednávky musí zákazník rovněž souhlasit s reklamačním řádem a se zpracováním osobních údaj(ochrana soukromí), dále jen GDPR.

2. Uživatelský účet

2.1 Po registraci kupujícího, provedené na www.zooroom.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží i bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.2 Registrovaný uživatel získává výhodu řešit reklamace přímo z webového rozhraní www.zooroom.cz, přes svůj uživatelský účet v sekci Reklamace.

2.2 Při registraci na webové stránce www.zooroom.cz a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží bez registrace, jsou prodávajícím považovány za správné, v okamžiku odeslání objednávky.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupu do uživatelského účtu zákazníka.

2.4 Kupující neumožňuje přístup k uživatelskému účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího a to zejména v případě:

 • Kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužil (od data posledního přihlášení).
 • Nepravdivě uvedl informace o sobě
 • Zpřístupnil uživatelský účet třetí osobě
 • Kupující porušil své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Uživatelský účet kupujícího, nemusí být nepřetržitě dostupný a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení na straně prodávajícího, nebo na straně třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

Zboží může kupující objednat následujícími způsoby:

a) Prostřednictvím webového rozhraní na adrese na www.zooroom.cz
b) Zasláním e-mailu s uvedením požadovaného zboží na elektronickou adresu prodávajícího: eshop@zooroom.cz
c) Objednávkou přes tel. číslo +420 608 422 741
d) Zakoupením na naší prodejně, Soudní 67, 569 43 Jevíčko.

3.1 Prezentace zboží na internetových stránkách www.zooroom.cz obsahuje důležité informace jako je obrázek, popis, parametry a ceny zboží včetně DPH. Veškerá prezentace zboží je informativního charakteru. Prohlížením nedochází k objednání zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Ceny uvedené na www.zooroom.cz jsou platné po dobu jejich zveřejnění na webových stránkách prodejce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Na webovém rozhraní obchodu je také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3 Po výběru požadovaného zboží „vloží“ kupující objednávané zboží do elektronického nákupního košíku na webovém rozhraní obchodu kliknutím na tlačítko „vložit“ do košíku. Po vložení zboží do košíku vyskočí na obrazovce vložené okno s informací o druhu objednaného zboží a objednaném množství. Kliknutím na tlačítko „pokračovat v nákupu“ pokračuje kupující v nákupu, výběrem dalších produktů. V případě že se zákazník rozhodne dokončit objednávku,  klikne na tlačítko ,,dokončit objednávku“. Do košíku je možné kdykoliv přejít kliknutím na ikonu ,,nákupního košíku“ a dokončit objednávku. Před odesláním objednávky, zvolí kupující způsob dodání a způsob platby za zboží. Více informací ohledně dopravy a platby naleznete zde. Po vyplnění údajů o dopravě a platbě, je kupující přesměrován do sekce údaje o kupujícím, kde v závislosti na tom, zda se jedná o registrovaného zákazníka, či zákazníka bez registrace, vyplní požadované údaje, včetně adresy pro doručení zboží. U registrovaného zákazníka je již předvyplněné. Po překontrolování údajů, pokračuje zákazník dále v dokončení objednávky kliknutím na tlačítko pokračovat. Na závěr musí zákazník odsouhlasit Obchodní podmínky, Reklamační řád  a zpracování osobních údajů (Ochrana soukromí, dále jen GDPR). Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“.

3.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu nebo pokud podmínky objednávky nejsou splnitelné. Takový zákazník může figurovat u prodejce na Blacklistu.

3.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující zadal, Jedná se zejména o přidávání, odebírání jednotlivých položek, měnit objednávané množství, měnit dodací adresu, fakturační adresu, kontaktní údaje a způsob dopravy.  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky, potvrdí kupujícímu přijetí objednávky automaticky generovaným E-mailem na E-mailovou adresu kupujícího, uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

3.6 Součástí objednávky a kupní smlouvy jsou rovněž obchodní podmínky, reklamační řád a zpracování osobních údajů, s nimiž je kupující před dokončením objednávky povinen se podrobně seznámit. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti vůči zákazníkovi. Bez uděleného souhlasu kupujícího, není možné odeslat objednávku. Obchodní podmínky, reklamační řádzpracování osobních údajů se kupujícímu zobrazí při rozkliknuti požadované sekce před odesláním objednávky, nebo jsou k nahlédnutí v sekci Informace na webovém rozhraní provozovatele.

3.7 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V případě uhrazení kupní ceny kupujícímu, ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost zákazníka atd.)

3.8 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká teprve doručením e-mailu prodávajícího, o potvrzení objednávky kupujícímu. Za akceptaci objednávky se nepovažuje první E-mail od prodávajícího, s rekapitulací objednávky, která je automaticky generována systémem po odeslání objednávky.

3.10 Prodávající se kupní smlouvou zavazuje, že kupujícímu předá zboží, které je předmětem koupě, včetně dokladů, které se ke zboží vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu včetně dopravného a dobírky, pokud tak bylo dohodnuto. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, resp. převzetím zboží, byla-li kupní cena uhrazena před dodáním zboží.

3.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.12 Zjistí-li prodejce, že zboží uvedené na webovém rozhraní, bylo nabízeno za chybnou cenu, má provozovatel právo před odesláním zboží na úpravu ceny. Před odesláním, musí zákazník s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě bude objednávka provozovatelem stornována a nedojde k uzavření kupní smlouvy.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

4.2 Prodávající je plátcem DPH.

4.3 Ceny uvedené na www.zooroom.cz jsou platné po dobu jejich zveřejnění na webových stránkách prodejce.

4.4 Ceny za zboží a všechny související poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny s platnou sazbou DPH (jsme plátci DPH).

4.5 K základní ceně objednávky, je připočítána cena za dopravu (v závislosti na výši objednávky) a podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Balné není ze strany prodávajícího účtováno. 

4.6 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Převodním příkazem na účet prodávajícího, vedený u společnosti ČSOB a.s. : 297461261/0300 (ZDARMA)

 • Na dobírku - Při převzetí zásilky zaplatíte fakturovanou cenu za objednávku + dobírku. (Cena dobírky +39Kč)

 • V hotovosti nebo kartou v místě provozovny prodávajícího (ZDARMA)

 • V hotovosti našemu kurýrovi ZOO ROOM, při dodání zboží v okruhu 20Km od Jevíčka. (ZDARMA)

 • Přes platební bránou ČSOB (ZDARMA)

4.7 Platba je možná pouze v CZK.

4.8 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou podobnou platbu, Vyjma ustanovení čl. 4.13 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit zálohu na zboží až do výše kupní ceny zboží předem.

4.9 Kupní cena za zboží, je splatná při převzetí zboží v hotovosti, popř. na dobírku.

4.10 V případě bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího, je kupní cena splatná do 5 pracovních dní, od uzavření kupní smlouvy. (Při doručování kurýrem ZOO ROOM v okruhu 20Km od Jevíčka,  musí být částka připsána na náš účet nejpozději do čtvrtečních 24:00, v případě pozdějšího připsání, bude objednávka odeslána až další pátek.

4.11 Při platbě prostřednictvím platební karty, nebo přes platební bránu je kupní cena splatná při dokončení objednávky. 

4.12 Při bezhotovostní platbě na účet prodávajícího, je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží, společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je uveden v zálohové faktuře. Při bezhotovostní platbě je kupní cena zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.13 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, požadovat dodatečné potvrzení objednávky dle (čl. 3.8) a požadovat uhrazení celé nebo části kupní ceny, ještě před odesláním zboží kupujícímu. V takovém případě není prodávající povinen dodat zboží před úhradou zálohy.

4.14 Daňový doklad (faktura) je zaslána zákazníkovi elektronicky nebo ji prodávající předá kupujícímu spolu se zbožím.  

4.15 Platba za objednávku při doručování kurýrem ZOO ROOM v okruhu 20Km od Jevíčka,  musí být připsána na náš účet nejpozději do čtvrtečních 24:00, v případě pozdějšího připsání, bude objednávka odeslána až další pátek) 

5. Dodací podmínky

5.1 Zboží standardně dodáváme pouze v rámci České republiky. Zboží do ostatních států mimo ČR nezasíláme. 

5.2 O odeslání zboží bude prodávající informovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky. 

5.3 Prodávající zajišťuje dopravu zboží v rámci České republiky způsobem:

 • Osobní odběr na prodejně
 • Přepravní společností ZÁSILKOVNA na pobočku ZÁSILKOVNY ve vašem městě (Zásilky o hmotnosti do 10Kg)
 • Přepravní společností ZÁSILKOVNA na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. 
 • Přepravní společností PPL na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.
 • Přepravní společností PPL na adresu ParcelShopu ve vašem městě.

5.4 Cena za dopravu zboží na určené místo:

 • Osobní převzetí na prodejně je bez poplatku
 • Doručení na výdejní místo Zásilkovny (balík o hmotnosti do 5Kg). Objednávka do 1000Kč je zpoplatněna částkou 79Kč. Při objednávce nad 1000Kč je doručení ZDARMA.

 • Doručení na výdejní místo Zásilkovny (balík o hmotnosti 5 - 10Kg). Objednávka do 1500Kč je zpoplatněna částkou 129Kč. Při objednávce nad 1500Kč je doručení ZDARMA.

 • Doručení přepravcem ZÁSILKOVNA DO DOMU (balík o hmotnosti do 5Kg). Objednávka do 1200Kč je zpoplatněna částkou 119Kč. Při objednávce nad 1200Kč je doručení ZDARMA.

 • Doručení přepravcem ZÁSILKOVNA DO DOMU (balík o hmotnosti 5 - 10Kg). Objednávka do 1200Kč je zpoplatněna částkou 139Kč. Při objednávce nad 1200Kč je doručení ZDARMA.

 • Doručení na výdejní místo PPL ParcelShopu (balík o hmotnosti do 20Kg). Objednávka do 1200Kč je zpoplatněna částkou 109Kč. Při objednávce nad 1200Kč je doručení ZDARMA.

 • Doručení na výdejní místo PPL ParcelShopu (balík o hmotnosti 20 - 31Kg). Objednávka do 1500Kč je zpoplatněna částkou 169Kč. Při objednávce nad 1500Kč je doručení ZDARMA.

 • Doručení přepravcem PPL (balík o hmotnosti do 20Kg). Objednávka do 1200Kč je zpoplatněna částkou 129Kč. Při objednávce nad 1200Kč je doručení ZDARMA.

 • Doručení přepravcem PPL (balík o hmotnosti 20 - 31Kg). Objednávka do 1500Kč je zpoplatněna částkou 189Kč. Při objednávce nad 1500Kč je doručení ZDARMA.

5.5 Při osobním vyzvednutí na prodejně, je zásilka připravena k vyzvednutí nejpozději do 24 hodin, od přijetí objednávky, obvykle je zboží připraveno do 4 hod. od přijetí objednávky. Zákazník je informován o vychystané objednávce přes E-mail uvedený v objednávce, nebo telefonicky.

5.6 Zásilky s doručením prostřednictvím přepravce PPL, ZÁSILKOVNA, obvykle odesíláme nejpozději do druhého pracovního dne od přijetí objednávky, nejpozději je objednávka odeslána do 5 pracovních dní.

5.7 Zarezervované nebo zaplacené zboží přes E-shop, s vyzvednutím na prodejně ZOO ROOM, je ponecháno v rezervaci po dobu pěti pracovních dní. Není-li zboží vyzvednuto ve stanovené lhůtě, dochází ke stornu objednávky a částka za uhrazené zboží je vráceno kupujícímu na účet, z kterého byla částka odeslána.

5.8 V případě, že si zákazník zvolí vlastní způsob dopravy, je doručení objednaného zboží smluveno na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.9 Doručené zboží prodávajícím podle kupní smlouvy, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.10 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

5.11 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.12 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  5.13 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího, které bylo uvedeno v objednávce.. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.

  5.14 Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad). Faktura slouží zároveň jako dodací list. Prodávající také dodá spolu se zbožím návod k obsluze a záruční list pokud to vyžaduje povaha zboží. V případě že není doručen záruční list, slouží k uplatnění nároku na reklamaci daňový doklad (faktura). 

  5.15 Za zboží odpovídá prodávající, do okamžiku převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží.

  5.16 V případě většího zájmu o určitý druh zboží se může stát, že prodávající bude mít nedostatek zboží skladem a tak objednané zboží může kupujícímu dodat postupně v několika balících, přičemž poštovné platí kupující jako za jeden balík. V případě splnění podmínek objednávky pro závoz zdarma, je následně chybějící zboží dodáno zdarma. O tomto průběhu je zákazník informován telefonicky nebo emailem, storno chybějícího zboží je možné a nákupní cena za nedodané zboží bude zákazníkovi vrácena.

  6. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

  6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  6.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,  má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího, zaslat E-mail na eshop@zooroom.cz, nebo odstoupit od smlouvy předáním vráceného zboží na prodejně.

  6.3 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět prodávajícímu, předat prodávající osobě v místě provozovny,  nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva kompletně ruší.

  6.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dní přijaté peněžní prostředky kupujícímu a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal pokud nebude oboustranně ujednáno jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  6.5 V případě že dojde ke snížení hodnoty zboží, bude zboží vykazovat známky použití (poškození atd..), které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím u kupujícího, mohou být účtovány dodatečné náklady. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

  6.6 Vrácené zboží musí být kompletní, včetně visaček, dokumentace, veškerého příslušenství k produktu a v původním obalu. Nebude-li zboží vráceno v původním obalu, můžou být účtovány dodatečné náklady spojené za nový obalový materiál, jako jsou např. výplně, obal atd.

  6.7 Je-li se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  7. Práva z vadného plnění

  7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  7.2 Prodávající zodpovídá, že předá kupujícímu zboží bez vad, dle vytvořené objednávky a zboží bude odpovídat popisu, jakosti, množství, hmotnosti, právním předpisům, stanoveným vlastnostem a je určeno pro použití, které prodejce uvádí.)

  7.3 Kupující má možnost uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží ve lhůtě 24měsíců.  Je-li na obalu prodávané věci, uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží. 

  7.4 Ustanovení uvedená v čl. 7 obchodních podmínek neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, popř. s ohledem na sortiment prodávaného zboží i v sídle nebo místě podnikání.

  7.6 Pravidla reklamačního řízení upravuje Reklamační řád  prodávajícího.

  8. Ochrana osobních údajů

  8.1 V souvislosti se zavedením legislativy v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím dedikované sekce na svých internetových stránkách. Informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na webové stránce prodejce v sekci ochrana soukromí.

  8.2 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Zboží.cz; těmto pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

  9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  9.1  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  9.2  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  10. Závěrečná ustanovení

  10.1 V případě že dojde ke spotřebitelskému sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím. Má spotřebitel možnost se obrátit k mimosoudnímu řešení z kupní smlouvy na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  10.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  10.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  10.4 Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

  10.5 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  10.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná pro spotřebitele.

  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 19.01.2024

  v Jevíčku dne 19.01.2024

  INFORMACE K EET

  EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

   
  Tato stránka používá soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies. Více informací naleznete zde.
  Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.